Rev. Daniel Mutidzawanda (Mutasa Nyanga )

0773 372 314    

mutasany@mweb.co.zw

Secretary:Mrs. Dangarebwa 

 

020-64063